Στοιχεία ΓΕΜΗ

Αριθμός ΓΕΜΗ

141917501000/20-03- 2017

ΕΤΑΙΡΟΙ:

1) Κωνσταντίνος Κούτρας του Αθανασίου και της Άννας κάτοικος Μαραθώνα επί της οδού

Καστοριάς 14 με ΤΚ 19007 και με αριθμό ταυτότητας Ν112715 και ΑΦΜ 036798025 και email

k.a.koutras@gmail.com

2) ο Κωνσταντίνος Μαρίτσας του Ιωάννη και της Αικατερίνης κάτοικος Περιστερίου στην οδό

Λοχαγού Δεδούση 30 με ΤΚ 12135 και αριθμό ταυτότητας ΑΕ251925 και ΑΦΜ 061643719

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20000) ευρώ, διαιρούμενο

σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ το καθένα, το οποίο

καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους εταίρους Α, Β κατά τα κατωτέρω:

Α) Ο Κούτρας Κωνσταντίνος του Αθανασίου κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά δεκαπέντε

χιλιάδες (15000) ευρώ και έλαβε εκατό πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, αξίας εκατό (100) ευρώ

το καθένα,

Β) Ο Μαρίτσας Κωνσταντίνος κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και

έλαβε πενήντα (50) εταιρικά μερίδια, αξίας εκατό (100) ευρώ το καθένα και

ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Ο Μαρίτσας Κωνσταντίνος ανέλαβε υποχρέωση για παροχή προσωπικής εργασίας στην

εταιρεία (χειμερινός και καλοκαιρινός έλεγχος αυτοκινήτων) για χρονικό διάστημα πέντε (5)

ετών από τη σύστασή της, που αποτιμήθηκε με κοινή συμφωνία των εταίρων κατά ρητή

δήλωσή τους στο παρόν στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και έλαβε πενήντα (50)

εταιρικά μερίδια, αξίας εκατό (100) ευρώ το καθένα.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υπάρχουν.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται το ακίνητο στην οδό Λεωφόρο Κωνσταντίνου Τσαλδάρη 21-23

στο πολύγωνο με ΤΚ 11363 στην Αθήνα.

Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται ο Κούτρας Κωνσταντίνος του Αθανασίου και της Άννας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο5